Privacystatement Medfeed Podcast Platform

Welkom bij Medfeed!

Medfeed wil u beste ervaring bieden om van onze dienst te kunnen genieten. Om u een uitzonderlijke en
gepersonaliseerde dienst aan te kunnen bieden, hebben wij informatie nodig over uw streaminggewoontes.
Uw privacy en de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn erg belangrijk voor ons, en dat zal ook zo
blijven. Daarom willen we duidelijk uitleggen hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen,
bewaren, doorsturen en gebruiken. We willen u daarbij ook informeren over je mogelijkheden om zelf te
bepalen wanneer en hoe uw persoonsgegevens gedeeld worden.

In dit privacystatement (“Privacystatement”) lichten we al deze informatie verder toe.

Privacystatement
Dit is het Privacystatement ten behoeve van het Medfeed, een product van de besloten vennootschap Cross
Media Nederland B.V., hierna: Cross Media. Cross Media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 56824742 en is gevestigd aan Nieuwe Haven 133, 3116 AC te Schiedam. In dit document wordt
uitgelegd hoe Cross Media omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw
persoonsgegevens betracht Cross Media de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Wat doet Cross Media
Cross Media is een bedrijf dat organisaties helpt bij het bereiken van hun doelgroep. Dit Privacystatement is
van toepassing op een online platform van Cross Media onder de naam “Medfeed Podcasts”. Bezoekers en
Gebruikers kunnen toegang krijgen tot een divers aanbod van Podcasts op het platform.

Verkrijging persoonsgegevens
Indien u gebruikt maakt van de diensten van Cross Media, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens
aan Cross Media, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de dienst die Cross
Media uitvoert. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegeven
Cross Media kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken (afhankelijk van de noodzaak en/
of afgenomen Diensten):
- NAW-gegevens;
- E-mailadres;
- BIG-registratienummer;
- Accountgegevens;
- Locatiegegevens;
- IP-adres;
- Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Cross Media verwerkt worden, hebben ten doel om:
- Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering
daarvan;
- Het uitvoeren van haar diensten;
- Het voltooien van het aanmaken van een account;
- Verbeteren van de dienstverlening;
- Nakomen van wettelijke verplichtingen;
- Het doen van marketing en communicatie uitingen (zoals nieuwsbrieven en advertenties);
- Verbeteren van het platform door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op het platform;
- Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking
Cross Media verwerkt persoonsgegevens op grond van de hiernavolgende grondslagen, afhankelijk van de
categorie persoonsgegevens en het type verwerking: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii)
verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming
Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door
computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. U bent
verantwoordelijk voor de gegevens die u verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming
worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, komt de schade ten gevolge
hiervan voor uw rekening en risico. Onder schade wordt tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren
van de overeenkomst als gevolg van foutieve gegevens.

Bewaartermijn
De door Cross Media verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en
regelgeving. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden
Cross Media deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen
persoonsgegevens verkocht. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor
verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
- De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
- De Softwareleverancier, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën
van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, het e-mailadres en de
locatiegegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens
Cross Media neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en
organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, daarbij
rekening houdend met de stand van de techniek en uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context
en verwerkingsdoeleinden van de persoonsgegevens.

Algemene en/of Gebruiksvoorwaarden Cross Media
Door het bezoeken en het gebruiken van de Website en/of het Platform, stemt u in met de
Gebruiksvoorwaarden zoals beschikbaar op het platform. Cross Media behoudt zich te allen tijde het recht
voor de inhoud van haar platform, de diensten en/of de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De inhoud van
het platform is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke
onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Cross Media aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid
voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van het platform. Het gebruiken van het
platform komt geheel voor uw eigen rekening en risico. Aan de inhoud van het platform kunnen geen rechten
worden ontleend. Alle uitingen op het platform zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Cross
Media voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring
Cross Media maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om
gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Cross Media mag, volgens de wet, cookies op uw
apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere
soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de
gebruiksvriendelijkheid van de website. Hieronder vindt u meer informatie over de cookies die Cross Media
gebruikt.

Cross Media gebruikt functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd
en verleend hoeft te worden. Met deze cookies worden bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen
zodat onze website het beste weergegeven kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing)
maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).
Cross Media gebruikt tevens cookies van Google ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen
informatie bij van wat u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet-
en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Dit heeft tot gevolg dat Cross Media informatie niet kan
koppelen aan een natuurlijke persoon.

Daarnaast maakt Cross Media gebruik van tracking cookies. Met tracking cookies wordt uw bezoekersgedrag
op de website bijgehouden, op basis waarvan een profiel wordt opgebouwd. Dit profiel is niet gekoppeld aan
uw naam, adres, e-mailadres e.d. en is uitsluitend bedoeld voor het afstemmen van advertenties op uw profiel
zodat deze zo relevant mogelijk zijn. Het gebruik van de tracking cookies is zo privacy vriendelijk mogelijk

ingericht waardoor uw privacy gewaarborgd blijft.

Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via de website of het platform onder ‘contact’.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw
browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u
toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website
minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook
de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen
van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze
website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier
met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens
van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
- Recht op inzage;
Het recht op informatie over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het
geval is, om inzage te krijgen in de verwerking daarvan.
- Recht op rectificatie;
Het recht op rectificatie en aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens.
- Recht op gegevenswissing.
Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen
van Cross Media.
- Recht op beperking van de verwerking;
Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u verstrekt heeft aan Cross Media, in een
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan
Cross Media over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan
wie ze verstrekt waren.
- Recht van bezwaar;

Het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken
tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens. Cross Media staakt de verwerking
van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de
verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband
houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht en/of uitoefening rechten
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Cross Media met uw persoonsgegevens omgaat, of een van
bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of het platform onder
‘contact’. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Cross Media u om een kopie
van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan)
zwart maken ter bescherming van uw privacy. Cross Media zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Wij vertrouwen er
op dat u in het geval van een klacht eerst contact met ons zult opnemen, waarna wij ons uiterste best zullen
doen aan uw wensen en belangen tegemoet te komen.

Wijzigingen Privacystatement
Cross Media kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op het platform wordt de meest recente versie
gepubliceerd. Als het nieuwe Privacystatement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde
gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u via het platform daarvan op de hoogte.
Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 1 juni 2021 te Schiedam

 

Bij het gebruik van één van onze platformen gaat u akkoord met onderstaande voorwaardes.

Privacy statement (.pdf) Gebruiksvoorwaarden (.pdf)